Glossari conceptual per a la Transició EnergÈTICA

Glossari conceptual per a la Transició EnergÈTICA

La Transició Energètica implica un veritable canvi de paradigma. És a dir, un canvi de marc mental que per tant ha de comportar un canvi de llenguatge.     Aquest treball aporta molts suggeriments teminològics i conceptuals per al nou llenguatge en energies renovables.

 Per accedir al treball complert, baixeu el PDF de dalt.

Presentació
En el món de l’antropologia i la lingüística hi ha un vell debat sobre les relacions entre pensament i llenguatge. Sobre com s’influencien mútuament. Atès que el què ens fa humans és la capacitat de comunicar-nos, el llenguatge, eina de comunicació, sempre ens condiciona. Ni que sigui subtilment.
Cada paradigma, marc mental o frame, genera el seu propi argot que a la fi esdevé llenguatge. Inevitablement quan es canvia de paradigma, cal canviar de llenguatge. O si més no, cal introduir-hi canvis substancials.
El paradigma patriarcal que ha sigut hegemònic fins molt avançada la revolució industrial, va conformar un lèxic i unes estructures gramaticals profundes que són molt difícils d’adaptar a un món que tendeix a la igualtat de capacitats entre gèneres. És per això que estem sofrint les complicades expressions “veïns i veïnes”, “companys i companyes”.
Sense arribar a les profunditats del patriarcalisme, amb gairebé dos segles d’hegemonia social, el paradigma de l’energia fòssil també ha imposat el seu llenguatge.
La Transició Energètica, és a dir, deixar de funcionar en base als estocs de combustibles fòssils per passar a captar fluxos biosfèrics i millorar molt en eficiència, és un veritable canvi de paradigma. Canvi de marc mental que per tant ha de comportar un canvi de llenguatge.
El domini del llenguatge dona poder. Això resulta evident, no tant sols en l’anàlisi de gènere, sinó també des d’anàlisis de publicitat o del lideratge polític. Des d’aquesta perspectiva, per adquirir hegemonia social a la Transició Energètica li cal “imposar” un nou llenguatge.


Aquest treball vol ser l’inici d’un debat que porti a una proposta de “llibre d’estil” recomanat per a tota mena de comunicació i divulgació en l’àmbit de l’energia.
No cal llegir-lo tot i per ordre. No és una novel·la, la detallada taula de CONTINGUTS permet anar directe als termes o conceptes que més interessin.

Aquest treball està adreçat a dos tipus de destinataris:
1. Professionals i experts en energia (quan escriuen i es comuniquen).
2. Periodistes, polítics, professors, divulgadors i formadors d’opinió en general.

En atenció al grup no expert en energia, el text té una marcada intenció pedagògica. A voltes esdevé simplement divulgador dels ràpids canvis que donen en el món de l’energia.

Finalment, remarcar que no es tracta tant d’assolir un llenguatge científicament precís, sinó un llenguatge amb càrregues semàntiques que vehiculi els valors del nou paradigma energètic.
Josep Centelles i Portella

{module Related by category|category_id=10}